Vyberte Váš žánr:

4TET - 4th (Jiří Korn)


Obchodní podmínky e-shopu Wolf Music

Způsob dopravy:

Doporučený balíček (bez dobírky) - je určen pro zásilku zboží, jehož hmotnost je v rozmezí 1g až 2kg a které zákazník platí předem, formou bankovního převodu na účet prodávajícího č.: 2900023418/2010, nebo poštovní poukázkou typu C na adresu: Wolf Music, Šípková 778, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Cena zásilky může být v rozmezí 1,- Kč až 50.000,- Kč. Účtovaná částka je složena z ceny zboží, balného a poštovného dle platného sazebníku České pošty.

Doporučený balíček na dobírku - je určen pro zásilku zboží, kterou zákazník platí při převzetí zásilky pracovníkovi České pošty a jejíž hmotnost je v rozmezí 1g až 2kg. Cena zásilky může být v rozmezí 1,- Kč až 50.000,- Kč. Výše placené částky je složena z ceny zboží, balného a poštovného a poplatku za dobírku dle platného ceníku České pošty.

Cenný balík (bez dobírky) -  je určen pro zásilku zboží, které zákazník platí předem, formou bankovního převodu na účet prodávajícího č.: 2900023418/2010, nebo poštovní poukázkou typu C na adresu: Wolf Music, Šípková 778, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Je určen pro zásilku, jejíž hmotnost přesahuje 2 kg. Cena zásilky může být v rozmezí 1,- Kč až 50.000,- Kč. Výše placené částky je složena z ceny zboží, balného a poštovného dle platného ceníku České pošty.

Cenný balík s dobírkou -  je určen pro zásilku zboží, kterou zákazník platí při převzetí zásilky pracovníkovi České pošty a jejíž hmotnost přesahuje 2 kg. Cena zásilky může být v rozmezí 1,- Kč až 50.000,- Kč. Výše placené částky je složena z ceny zboží, balného a poštovného a poplatku za dobírku dle platného ceníku České pošty.

Osobní odběr -  je určen pro zboží, které zákazník platí v hotovosti a osobně si jej vyzvedne na provozovně Wolf Music, Dvořákova 3, 602 00 Brno. Výše placené částky je dána pouze cenou zboží - bez poplatku za poštovné a balné. K odběru bude zákazník vyzván e-mailem nebo telefonicky až poté, co bude objednané zboží uloženo na odběrním místě na prodejně Wolf Music, Dvořákova 3, Brno.

 

Zásilky do zahraničí - zboží z e-shopu Wolf Music posíláme i do zahraničí. Vzhledem k tomu, že poštovní sazby za zásilky do zahraničí se u každé země liší, nemáme tuto možnost automaticky nastavenou v našem programu pro objednávky. Výši poštovného domlouváme u každého zákazníka individuálně s ohledem na hmotnost zásilky, způsob doručení, výši bankovních poplatků, popř. dalších poštovních služeb (pojištění, expres zásilka apod.). Platbu za zásilku do zahraničí je možno provést výhradně předem a to na náš účet číslo 2900023418/2010, vedený u Fio Banky.

 

Každá objednávka bude potvrzena e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při vyplňování objednávky. Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě www.wolfmusic.cz jsou konečné, včetně DPH a kromě poštovného a balného (v případě dopravy poštou) k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako pojistné, manipulační poplatky atd…).

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě Wolf  Music (internetová adresa www.wolfmusic.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu OSVČ Vuk Kratěna, Šípková 778, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 12179761, DIČ: CZ6509150428, živnostenský list číslo jednací OZU/442/2008/Ne/3, vydaný úřadem Šlapanice - OŽÚ, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, dne 5. 5. 2008 na straně jedné a na straně druhé kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva: Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / Spotřebitel: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli Spotřebitel: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Internetový obchod: Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.
Kupní smlouva: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.      
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Cena zboží a platba

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním. Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky. Způsob platby za zboží si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky, kde má k dispozici následující možnosti:

  • hotově při převzetí zboží na provozovně Wolf Music, Dvořákova 3, 602 00 Brno
  • na dobírku - platba při převzetí zásilky pracovníkovi České pošty dle platného ceníku České pošty
  • platba bankovním převodem před převzetím zboží na účet prodávajícího číslo 2900023418/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.
  • platba poštovní poukázkou typu C na adresu: Wolf Music, Šípková 778, 664 01 Bílovice nad Svitavou

5. Doba dodání zboží, způsob a kontrola dopravy

Doba nutná k expedici zboží, tedy doba nutná k předání zboží dopravci, je vždy uvedena u popisu zboží a průměrně se pohybuje mezi 3 - 21 dny od potvrzení objednávky. Celková doba doručení zboží také závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou. Případné opětovné zaslání objednávky se řeší telefonicky či jiným vhodným kontaktem s prodejcem. Objednané zboží je vždy doručeno s daňovým dokladem, který zároveň slouží jako záruční list.
Kupující / nikoli spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných závadách. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
Kupující / Spotřebitel není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky.

6. Záruční podmínky

Na veškeré zboží platí ze zákona záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit reklamaci, tak kontaktuje prodávajícího, jehož kontakt je dostupný na stránkách internetového obchodu.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:
1. Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
O reklamaci nás prosím neprodleně informujte písemně nebo telefonicky ještě před odesláním reklamovaného zboží.
Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

7. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne je povinen dodat prodejci nejlépe písemné odstoupení od smlouvy a předat nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty). Není vyloučena možnost zaslání vraceného zboží až po samotném odstoupení od smlouvy a v tomto případě prodávající požaduje, aby reklamované zboží bylo zasláno bezodkladně.
Prodávající, po obdržení reklamovaného zboží, vrátí zpět odpovídající částku na účet spotřebitele, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Číslo účtu spotřebitel oznámí prodávajícímu při vrácení zboží. Prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského Zákoníku od kupní smlouvy:
- Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího spotřebitele, jak je definován v II. Části Obchodních podmínek a v žádném případě se nevztahuje na Kupujícího / nikoli Spotřebitele.

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9. Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí: Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pojmy prodávající a kupující jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na této stránce.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání sdělení odmítnout. Postup pro odmítnutí je uveden v závěru každého komerčního sdělení.

Přístup k osobním údajům: Kupující, který na stránkách prodávajícího provedl registraci, má možnost kdykoliv svoji registraci upravit a změnit tak všechny jím uvedené osobní údaje.